Agoda - Tracking trên tất cả thiết bị


Agoda - Tracking trên tất cả thiết bị

Giới thiệu
Điều kiện ghi nhận


Luồng ghi nhân: User click link Affiliate của AT => Tải app> Đăng kí tài khoản> Đặt phòng thành công (CPS)


Lý do hủy
Chính sách Commission
Chính sách Cookie
Quy định về traffic